Language - English | Thai

 

โปรโมชั่น โปรแกรมเรียนต่อ ประจำเดือน

ต้องการลงทะเบียนเพื่อรับ โปรโมชั่น โปรแกรมเรียนต่อประจำเดือน.

 

ใบสมัึคร ออนไลน์

ต้องการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเรียนต่อ ต่างประเทศ ง่ายๆเพียงกรอกใบสมัครออนไลน์ online application form และ เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง.

 

แนะนำเพื่อนมาลง ทะเบียนเรียนกับ เรารัีบทันที เงินสด 1500 บาท

 

Refer a Friend to Study Flash Image

 

study abroad news

4-Apr-2013 | Canada pins hope on foreign studentsCANADA: The number of college and university students studying internationally has grown more than fourfold since 1975 — and Canada wants a larger share of that market. Read more...

 

4-Apr-2013 | Chinese alumni 'contribute $100m' AUSTRALIA: CHINESE alumni of Australian universities continue to bolster the local economy years after graduation, with the majority returning at least once and 20 per cent coming back more than five times over a five-year period. Read more...

 

30-Mar-2013 | Why Asian Kids Succeed NEW ZEALAND: Have you ever wondered why Asians kids are doing so well in maths and science at schools? Read more...

Read all news

 

 

 

การศึกษาระบบโรงเรียน


ข้อมูลทั่วไป :

ระบบการศึกษาออสเตรเลียเริ่มต้นตั้งแต่การเรียนในชั้นอนุบาล 1ปี จากนั้นเป็นการเรียนจากชั้นประถมศึกษาตอนต้น จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อีก 12 ปี หรือที่เรียกกันว่า ปี 1 ถึง ปี 12 เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาในปี 12 ซึ่งเป็นปีสุดท้าย ของการเรียนระดับมัธยมศึกษา นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งรับรองคุณวุฒิโดยรัฐบาล คุณวุฒินี้เป็นสิ่งที่ แสดงความสามารถของนักเรียน และเป็นที่ยอมรับ จากมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมสายอาชีพ ในออสเตรเลียทั่วประเทศ และใช้สำหรับการเข้าเรียนต่อ ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อีกหลายแห่งทั่วโลก อีกด้วย

ประเทศออสเตรเลียได้พัฒนาโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่า โรงเรียนทุกแห่ง มีมาตรฐานวิชาการสูงทั่วประเทศ ในโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาแห่งชาตินี้ ออสเตรเลียจัดกลุ่มวิชา ที่เปิดสอนในระดับโรงเรียนออกเป็น 8 กลุ่มวิชา โดยรวมดังนี้ คือ กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาทางศิลปะ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาพัฒนาการส่วนบุคคล สุขศึกษา และพลศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา จะมีรายวิชาและสาขาวิชา ให้เลือก เพิ่มมากขึ้น เพราะโรงเรียนสามารถเปิดสอนรายวิชาได้มากมาย มีครูที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี และมีประสบการณ์สูง สอนด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด รวมทั้งอินเทอร์เน็ต วัสดุประกอบการสอนซีดีรอม อุปกรณ์สื่อผสม (มัลติมีเดีย) และห้องปฏิบัติการ

มีนักเรียนจำนวนมาก เรียนระดับวุฒิมัธยมปลาย เพื่อเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ตาม โรงเรียนมัธยมของออสเตรเลีย ประมาณ 9 ใน10 แห่ง ก็เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาชีพ เพิ่มเติม จากหลักสูตรมาตรฐาน ของโรงเรียนด้วย และจากการที่มีการฝึกอบรมสาย อาชีพในโรงเรียน ทั้งในทางด้านปฏิบัติ และเกี่ยวข้องกับอาชีพนั้น ๆ โดยตรง ทำให้นักเรียนสามารถหางานทำได้ เพราะทราบว่า ทักษะที่ตนมีอยู่นั้น เป็นทักษะที่ผู้ว่าจ้างงานต้องการ

ปีการศึกษาระดับโรงเรียน แบ่งออก เป็น 4 ภาคการศึกษา และเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม หรือ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนธันวาคม โดยจะมีช่วงวันหยุดสั้น ๆ ระหว่างช่วงต่อภาคการศึกษาและวันหยุดประจำภาคฤดูร้อน ในเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม

นักเรียนเข้าชั้นเรียนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ทั้งนี้ เวลาเข้าเรียนของแต่ละโรงเรียนในออสเตรเลีย อาจแตกต่างกันเล็กน้อย แต่เวลาโดยทั่วไป จะเริ่มตั้งแต่ 9.00 - 15.30 น


คุณสมบัติการเข้าเรียน

- ระดับเทียบเท่าภาษาอังกฤษหรือกว่า IELTS 5.5 หรือ TOEFL 197 หรือมีใบรับรองของภาษาอังกฤษสำหรับโครงการ High School Preparation. นักเรียนที่มีระดับความรู้ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ จะต้องสมัครเข้าเรียนภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตร High School Preparation
- การแปลผลระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ในระดับการเรียนสุดท้ายในประเทศนั้น


ปีการศึกษาเปิดเทอมในทุกเดือนมกราคมของทุกปี หรือ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ในบางโรงเรียน


ค่าเล่าเรียน สำหรับโรงเรียนรัฐบาลค่าเล่าเรียนประมาณ $10,000 และ $ 17,000 สำหรับโำรงเรียนเอกชน นอกจากนี้ยังมีค่าชุดนักเรียนประมาณ $1000 ซึ่งประกอบด้วยชุดนักเีรียนในภาคฤดูร้อน ภาคฤดูหนาว และชุดกีฬา

หากนักเรียนสนใจศึกษาเข้าเรียน โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้งเกี่ยวกับคอร์สการเรียนและค่าเล่าเรียนกับพี่ ๆ ทีมงาน The Oak เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของนักเรียนอย่างที่สุด

 

High Schools in Australia

Below is a list of Australian schools and high schools, sorted by state. For details on schools and the most appropriate institution for you please contact us to speak with an Education Consultant.

Sydney & New South Wales | Brisbane & Queensland | Melbourne & Victoria | Perth & Western Australia | Canberra & Australian Capital Territory | Hobart & Tasmania

 

Australian English Schools
Western Australia Northern Territory Queensland New South Wales South Australia Victoria Tasmania